Οικονομικές καταστάσεις
Άσυλο Ανιάτων 2016ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Α. 2016 (ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΚΤΗ Α.Α.2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α.Α. 2016 βάσει ΕΛΠ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 Α.Α.

ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ