Οικονομικές καταστάσεις
Άσυλο Ανιάτων 2019ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΚΤΗ Α.Α.2019

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α.Α. 2019 βάσει ΕΛΠ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Α.Α. 2019 (ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ)