Οικονομικές καταστάσεις
Άσυλο Ανιάτων 2019ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Α.Α. 2019 (ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΚΤΗ Α.Α.2019

ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α.Α. 2019 βάσει ΕΛΠ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 Α.Α.