Οικονομικές καταστάσεις
Άσυλο Ανιάτων 2020ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Α. 2020 (ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΚΤΗ Α.Α.2020

ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α.Α. 2020 βάσει ΕΛΠ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Α. 2020