Οικονομικές καταστάσεις
ΙΠΧΠ 2015Ισολογισμός ΙΠΧΠ 2015