Οικονομικές καταστάσεις
ΙΠΧΠ 2019ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Ι.Π.Χ.Π. 2019 (ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΚΤΗ Ι.Π.Χ.Π. 2019

ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ι.Π.Χ.Π. 2019 βάσει ΕΛΠ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 Ι.Π.Χ.Π.