Οικονομικές καταστάσεις
ΙΠΧΠ 2019ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΚΤΗ ΙΠΧΠ 2019

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΠΧΠ 2019 βάσει ΕΛΠ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΙΠΧΠ 2019 (ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ)