Οικονομικές καταστάσεις
ΙΠΧΠ 2020ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΠΧΠ 2020 (ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΚΤΗ ΙΠΧΠ 2020

ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΠΧΠ 2020 βάσει ΕΛΠ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΠΧΠ 2020