Οικονομικές καταστάσεις
Άσυλο Ανιάτων 2017ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Α. 2017 (ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΚΤΗ Α.Α.2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α.Α. 2017 βάσει ΕΛΠ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 Α.Α.

ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ