Οικονομικές καταστάσεις
Άσυλο Ανιάτων 2018ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Α. 2018 (ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΚΤΗ Α.Α.2018

ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α.Α. 2018 βάσει ΕΛΠ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 Α.Α.