Οικονομικές καταστάσεις
ΙΠΧΠ 2016Ισολογισμός ΙΠΧΠ 2016