Οικονομικές καταστάσεις
ΙΠΧΠ 2016ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι.Π.Χ.Π. 2016 (ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Ι.Π.Χ.Π. 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ι.Π.Χ.Π. 2016 βάσει ΕΛΠ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 Ι.Π.Χ.Π.

ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ