Οικονομικές καταστάσεις
ΙΠΧΠ 2017ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι.Π.Χ.Π. 2017 (ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Ι.Π.Χ.Π. 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ι.Π.Χ.Π. 2017 βάσει ΕΛΠ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 Ι.Π.Χ.Π.

ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ