Οικονομικές καταστάσεις
ΙΠΧΠ 2017Ισολογισμός ΙΠΧΠ 2017