Οικονομικές καταστάσεις
ΙΠΧΠ 2018ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι.Π.Χ.Π. 2018 (ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Ι.Π.Χ.Π. 2018

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ι.Π.Χ.Π. 2018 βάσει ΕΛΠ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 Ι.Π.Χ.Π.

ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ